Derogat el Decret de senderisme

S'ha publicat el Decret 91/2023 pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Comunitat Valenciana i que deroga el Decret 179/2004, de regulació del senderisme i esports de muntanya de manera compatible amb la conservació del medi natural.

Ara, amb aquesta disposició, la regulació del senderisme i dels esports de muntanya queda reduït a un únic article, el 111, que només desenvolupa el Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana, que ha simplificat la documentació per a la inscripció dels senders i en la qual se sol·licitarà, entre altres, un certificat de pre-homologació de la nostra Federació.

El nou reglament també estableix en l'Annex V la classificació i senyalització dels senders que poden accedir al Registre Públic.

Des del Comité de Senders i la FEMECV pensem que aquest canvi en la normativa suposa un pas enrere en matèria de senderisme i esports de muntanya, ja que no s'han resolt les necessitats que precisa una regulació i foment del senderisme. Després d'un decret que ve de 2004, haguera sigut desitjable aprovar amb temps i un major consens una Llei autonòmica que regulara els senders i potenciara amb eficàcia la xarxa d'itineraris pedestres com a recurs esportiu i ecoturístic com ho han fet Andalusia i la Regió de Múrcia.

Podeu descarregar el nou Reglament en l’apartat de legislació i documents d’interés de la web de senders.