Procediment d'homologació

En aquest apartat es resumeixen els tràmits a seguir per a l'homologació de senders en la Comunitat Valenciana.

Pot consultar el procediment complet en l'apartat de Legislació i documents d'interés.

 

FASE I. PREHOMOLOGACIÓ

Sol·licitud de pressupost

El promotor emplenarà i remetrà a la FEMECV la sol·licitud de pressupost per a la tramitació d'homologació bé siga de nova creació, ampliació o modificació d'un sender existent juntament amb la memòria-projecte justificatiu d'aquest, així com tota la documentació obligatòria a presentar.

 

Validació de requisits i enviament de pressupost

El Comitè de Senders de la FEMECV validarà en un termini màxim de 30 dies la documentació presentada segons els requisits establerts en la Normativa FEMECV d'Homologació de Senders en la Comunitat Valenciana.

Si la validació és positiva, la secretaria de la FEMECV remetrà el pressupost corresponent per a l'homologació del sender. El promotor haurà d'acceptar i signar el pressupost i abonar l'import per a procedir a obrir l'expedient.

En el cas de no complir amb la normativa, el Comitè de Senders remetrà un informe al promotor indicant aquells punts que ha de corregir.

 

Visita de pre-homologació

El Tècnic de Senders assignat per la FEMECV es posarà en contacte amb el Promotor en el termini màxim d'una setmana per a concertar la primera visita i verificar el recorregut abans del seu marcatge. Aquest es realitzarà a peu, acompanyat per la persona que designe el promotor.

 

Treballs de senyalització i fi d'obra

Una vegada comprovat l'informe de prehomologació s'emetrà el certificat de prehomologació i la matrícula provisional del sender perquè el promotor puga fer els treballs de senyalització.

Conclosos els treballs de condicionament i senyalització del sender, el promotor comunicarà per escrit a la FEMECV la finalització d'aquests.

 

 

FASE II. HOMOLOGACIÓ

Visita d’Homologació

El Tècnic de senders assignat realitzarà la visita d'homologació:

  • Si l'informe és positiu, l'homologació es ratificarà en la Junta Directiva de la FEMECV i es procedirà a la inscripció en el Registre Esportiu de Senders.
  • Si l'informe és negatiu, el Comitè de Senders remetrà còpia d'aquest perquè s'esmenen les deficiències encontrades.

 

Tramitació registre

Una vegada homologat el sender, la FEMECV assessorarà els promotors en la tramitació de la inscripció en el Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana.