PR-CV 159 FINCA PEÑA SOL - EL PLANO

Entitat promotora: Diputació d'Alacant

Estat de l'homologació: Baixa / Deshomologat

Aquest sender ha sigut donat de baixa del Registre Esportiu/Públic de Senders de la Comunitat Valenciana. Per açò, el buscador oficial de senders homologats de la Comunitat Valenciana no aportarà més informació sobre aquest sender.
Encara que el promotor queda obligat a eliminar tota la senyalització tan vertical (pals direccionals i panells informatius) com a horitzontal (marques de pintura) del recorregut i a la desaparició d'aquest en tots aquells suports divulgatius, és possible que encara queden marques en el recorregut, així com informació en publicacions i pàgines web.
En aquests casos, els senders són considerades per la FEMECV com a terreny de muntanya que requereix coneixements d'orientació i seguretat en muntanya, assumint el/la senderista qualsevol risc de fallada, manca o absència de qualsevol senyalització. En cas de dubte, recomanem que trie un sender totalment homologat, que realitze l'activitat a través d'algun club de muntanya de la FEMECV o bé que contracte un guia de mitja muntanya.