SL-CV 122 SENDA DELS NEVATERS

Entitat promotora: Ayuntamiento de Salem

Estat de l'homologació: Control de qualitat negatiu

Després de les revisions efectuades per part dels tècnics de senders, aquest sender ha sigut cancel·lat temporalment. Aquesta situació és una mesura del Registre de Senders de la Comunitat Valenciana per a aquells senders homologats en els quals s'han detectat deficiències de senyalització horitzontal (marques de pintura) i/o vertical (pals direccionals i panells informatius) o de continuïtat per a ser recorregut amb seguretat, al no complir-se els compromisos de manteniment. Aquest fet ha sigut comunicat al promotor del sender.
Per seguretat, i mentre duren els treballs d'adequació, el buscador oficial de senders homologats de la Comunitat València no aportarà informació sobre aquest recorregut.
En aquests casos, els senders són considerades per la FEMECV com a terreny de muntanya que requereix coneixements d'orientació i seguretat en muntanya, assumint el/la senderista qualsevol risc de fallada, manca o absència de qualsevol senyalització. En cas de dubte, recomanem que trie un sender totalment homologat, que realitze l'activitat a través d'algun club de muntanya de la FEMECV o bé que contracte un guia de mitja muntanya.